Privacy verklaring

Home 5 Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy

IDcentre begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat IDcentre zorgvuldig om met deze informatie. IDcentre houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). IDcentre heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt IDcentre uit welke gegevens IDcentre van u nodig heeft en waarvoor IDcentre ze gebruikt.

Privacyrechten

Uw gegevens zijn van u en daarom hebt u een flink aantal rechten. Zo hebt u het recht ons bijvoorbeeld te vragen uw adresgegevens te wijzigen. Hieronder ziet u welke rechten u heeft met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.
• Recht op inzage
• Recht op rectificatie en aanvulling
• Recht op een menselijke blik
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op data portabiliteit
• Recht op vergetelheid
• Recht van bezwaar

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. U kunt IDcentre vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat IDcentre uw gegevens beperkt gebruikt. IDcentre kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor u omzetten in een document dat u kunt afdrukken.

Uitoefenen van uw rechten

Wanneer u een van uw rechten wilt uitoefenen dan dient u contact op te nemen met IDcentre.
U zult van ons een ontvangstbevestiging ontvangen waarna we het verzoek in behandeling zullen nemen. U kunt alleen een verzoek indienen voor u zelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (u kunt dus niet voor een ander om bijvoorbeeld inzage vragen).

Onze reactie

Uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek zult u van ons een reactie ontvangen. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor u hebben. IDcentre zal dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvangt u binnen 3 maanden onze definitieve reactie. Mocht u het niet eens zijn met onze reactie, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opslag van uw gegevens

IDcentre slaat de persoonsgegevens die IDcentre van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die IDcentre ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een cursus/opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken of als u telefonisch of per e-mail contact met IDcentre opneemt) of als u als gastdocent en/of gastspreker door IDcentre wordt ingehuurd. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:
• Naam (voor- en achternaam), adres, overige contactgegevens en, indien van toepassing, een pasfoto.
• Gegevens van uw werkgever.
• Gegevens met betrekking tot de cursus/opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
• Uw feedback over de cursus/opleiding en overige informatie die u geeft.
• Persoonsgegevens in het kader van uw cursus/opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de cursus/opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

IDcentre gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen cursus/opleiding of uw deelname als gastspreker en/of gastdocent.
• Verzorging van de door u gekozen cursus/opleiding.
• Analyses uitvoeren zodat IDcentre zijn dienstverlening kan verbeteren zoals bijvoorbeeld adviseren over een te volgen cursus/opleiding.
• U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
• U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
• Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

• IDcentre kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een cursus/opleiding is IDcentre wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt IDcentre tot een minimum.
• In sommige gevallen werkt IDcentre samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw cursus/opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
• Tot slot, het kan zijn dat IDcentre door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. IDcentre deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

IDcentre beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor momenteel beschikbaar zijn. IDcentre bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van haar diensten kan IDcentre uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal IDcentre de gegevens altijd anonimiseren.